Archiv

Ředitelské volno pro žáky ZŠ a přerušení provozu MŠ dne 1. 10. 2020

Dne 1. 10. 2020 bude pro žáky ZŠ ředitelské volno a provoz MŠ bude v tento den přerušen, a to z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie. Vzhledem k epidemické situaci ani náhradní program není možný. Provoz základní a mateřské školy bude opět zahájen v pátek 2. 10. 2020.

Přerušení provozu bylo předem projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mimořádná opatření k nošení roušek od 10. 9.

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nošení roušek od 10. 9. 2020 do odvolání všem osobám ve vnitřních prostorách. Ve školách se toto nařízení vztahuje pouze na společné prostory (chodby, toalety, šatny). Žáci školy budou do budovy vcházet se zakrytými ústy a nosem rouškou, dále se budou řídit pokyny vyučujících. Žáci školy si budou nosit s sebou i náhradní roušku v sáčku. Prosíme rodiče a doprovod žáků školy, aby nevcházeli do budovy.

Organizace třídní schůzky 8. 9. 2020

Třídní schůzka začne v učebně 2. třídy od 16,00 hodin pro všechny ročníky. Po krátkém společném setkání se rozejdeme do kmenových tříd.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, zdravíme vás po prázdninách.

Výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 v 8,00 hod. a skončí po první vyučovací hodině v 8,45 hod.

Za příznivého počasí se sejdeme společně před budovou školy. Pokud nám počasí přát nebude, uvítáme děti v kmenových třídách. Pouze rodiče prvňáčků doprovodí své děti do třídy, kde proběhne slavnostní přivítání. Prosíme rodiče prvňáčků, aby s ohledem na současnou situaci, vstupovali do budovy školy s rouškou.

Budova školy se 1. 9. 2020 otevírá v 7,30 hod. Pro žáky 5. třídy bude otevřen zadní vchod u tělocvičny. Vstup do budovy je umožněn pouze rodičům dětí z 1. třídy.

V úterý není pro žáky ZŠ v provozu školní jídelna a školní družina, je však nutné nahlásit odběr svačin a obědů třídním učitelkám na středu 2. 9. 2020.

V prvním týdnu školního roku výuka končí následovně:

 • 1. třída – po 3. vyučovací hodině v 10,45 hod.
 • 2. – 5. třída – po 4. vyučovací hodině v 11,40 hod.

Druhý týden vyučujeme dle rozvrhu, který žáci obdrží v úterý 1. 9. 2020.

Školní družina zahajuje provoz ve středu 2. 9. 2020. Je možno přihlásit děti i do ranní družiny (6,30 – 7,45 hod.). Odpolední družina bude probíhat ve dvou odděleních do 16,00 hod. V den nástupu do školní družiny dítě odevzdá vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku se sdělením, v kolik hodin může dítě z družiny odejít, zda s doprovodem, nebo samo. Přihlášky děti dostanou první školní den.

Řídíme se hygienickými pravidly, která byla nařízena od 1. 9 2020. Škola je vybavena dezinfekčními prostředky. Od vašich dětí před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti, chtěli bychom však apelovat na vaši zodpovědnost. Neposílejte děti do školy při jakémkoliv podezření na virové onemocnění. Dle současných pokynů z Ministerstva školství je užívání roušek ve škole nepovinné.

V těchto dnech probíhá přestavba webových stránek, proto vás žádáme o shovívavost. Děkujeme.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ BUDE VYSVĚDČENÍ VYDÁVÁNO POUZE VE TŘÍDÁCH, SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PŘED ŠKOLOU SE KONAT NEBUDE. DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT PŘED ŠKOLOU V 9,00 HOD.

PLANETÁRIUM V OSTRAVĚ

POSLEDNÍ CHVÍLE NAŠICH PÁŤÁKŮ VE ŠKOLE

MYSLÍME NA VÁS…

PROJEKTY NAŠICH PÁŤÁKŮ

Naši žáci páté třídy doma nezahálí a tvoří. Je úžasné, jak jsou šikovní.

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení skupiny do konce školního roku nelze měnit, je možné pouze jedno dítě v lavici. Nošení roušek je pro děti povinné ve společných prostorách školy, při skupinových aktivitách a aktivitách v přírodě nebo na hřišti. Při individuálních činnostech o nošení roušek rozhodne vyučující dané skupiny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Práci ve skupinách žáků škola zajistí v čase 7.30 h – 16.00 h. Výuka bude probíhat v době od 7.55 h do 11.35 h, poté se budou děti 1. a 2. ročníku moci účastnit zájmových aktivit max. do 16.00 h. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Výuku ve třídách povedou třídní učitelé.

Povinností zákonného zástupce je dodání čestného prohlášení o tom, že jejich děti ani nikdo z blízkých osob nepatří do rizikové skupiny. Toto čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. Žák je vyplněné předá při prvním vstupu do školy svému učiteli. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Při příchodu do školy dodržujte rozestupy 2 m.

Svačiny a pitný režim pro děti není zajištěn. Obědy budou v teplé podobě a jejich cena bude vyšší (informace o ceně budou dostupné do 25. 5. na webových stránkách školy).

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků Covid – 19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat podle upraveného rozvrhu hodin – bude žákům předán na začátku vyučování. Obsah vzdělávání vychází ze ŠVP školy.

Pro žáky, kteří se nebudou osobně účastnit výuky ve škole, bude nadále probíhat distanční výuka. Nepřítomnost žáků ve škole nebude mít vliv na závěrečné hodnocení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE: cestne_prohlaseni

 

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

Všichni žáci s evidenčním číslem 1 – 14 byli přijati k základnímu vzdělávání

 

Dne 24. dubna jsme uzavřeli žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v prvním ročníku základní školy pro rok 2020/2021.

Prostřednictvím datové schránky, emailu a poštovní schránky je přihlášeno a zároveň přijato 14 žáků, z toho 10 chlapců a 4 dívky. Všichni rodiče byli informováni o přijetí emailem.

Termín pro vyzvednutí rozhodnutí je 30. 4. od  9,00 do 11,00 nebo od 15,00 do 17,00 hodin,

Jiný termín můžete dohodnout na tel. 732552117

 

Také jsme obdrželi 5 žádostí o odklad školní docházky, převážně z důvodu školní nezralosti, kterou musí rodiče doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

V současné době tato zařízení nejsou plně v provozu, proto rozhodnutí o odkladu budeme vydávat až po dodání potřebné dokumentace.

Pro rodiče  i budoucí prvňáčky plánujeme na červen schůzku, kde jim sdělíme potřebné informace a snad i vynahradíme  ztrátu atmosféry opravdového zápisu.

***ZÁPIS DO 1. TŘÍDY***

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se zápis na Základní školu a mateřskou školu Pstruží, příspěvkovou organizaci uskuteční v termínu 1. – 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách www.zspstruzi.cz. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ve stanoveném termínu do školy pouze prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky xj2mp6f), nebo poštou na adresu Základní školy, případně do schránky na budově školy.  Prosíme zákonné zástupce, aby na žádosti uváděli výhradně datum mezi 1. – 24. 4. 2020.

Pokračování nejdete zde: informace-o-organizaci-zapisu-k

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD

 

ON-LINE UČEBNICE PRO DĚTI

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, od kterého máme učebnice, žákům umožnilo využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ zdarma na 30 dní.

Stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. 

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

***DŮLEŽITÉ***

Ministerstvo zdravotnictví přerušuje výuku na základních, středních a vyšších odborných školách. Platit začne od středy 11. 3. 2020.

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy.

V našem případě spojení MŠ a ZŠ v jedné budově je nutné zavést toto opatření i pro MŠ.

Uzavření platí do odvolání. Prosím, sledujte web stránky www.zspstruzi.cz.

Učivo bude předáváno mailem rodičům žáků.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na území MS kraje, který způsobuje onemocnění COVID 2019, a zpomalení jeho šíření, jsme zavedli v rámci preventivních protiepidemických opatření důkladnou a pravidelnou desinfekci společných prostor (šatna, denní místnost, vstupní prostory, jídelna, záchody, umývárny, sprchy apod).

Žáci byli poučeni o dodržování hygieny.

Pokud někdo navštívil rizikovou oblast, informujte třídního učitele. doporučujeme dítě ponechat 14 dní v domácí karanténě, sledovat zdravotní stav a do školy poslat jen v případě bez příznaku infekce.

Průběžně sledujeme doporučení a pokyny KHS, MZČR a dalších institucí.

O dalších opatřeních budete průběžně informováni.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

*PRVNÍ VYSVĚDČENÍ NAŠICH PRVŇÁČKŮ*

***

***

*DŮLEŽITÉ*

POPLATKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ZA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2020 UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2020.

*VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ*

BAREVNÝ DEN 5. TŘÍDY

BESEDA O VÁNOCÍCH S PANÍ MALKOVOU

ZŠ A MŠ PSTRUŽÍ VÁM PŘEJE…

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍDY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

HLEDÁME SPRÁVCE TĚLOCVIČNY

ZŠ a MŠ Pstruží hledá správce tělocvičny k odpolednímu a víkendovému pronájmu.

Informace na tel. 732552117.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

MEDOVÉ ODPOLEDNE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘŮ

HLEDÁME SPRÁVCE TĚLOCVIČNY

ZŠ a MŠ Pstruží hledá správce tělocvičny k odpolednímu a víkendovému pronájmu. Informace na tel. 732552117.

***

OZNÁMENÍ O INSPEKČNÍ ČINNOSTI

Ve dnech 12. listopadu až 14. listopadu 2019 bude probíhat v naší škole inspekční činnost.

***LAMPIONOVÝ PRŮVOD***

***

DRAKIÁDA

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve středu 25. září Olinka Tomiová z první třídy vybojovala 2. místo v přespolním běhu a kvalifikovala se tak do okresního kola ve Frýdku-Místku. Gratulace patří také Adélce Šigutové, která se umístila na 3. místě. Všem ostatním se úspěšně podařilo závod dokončit.

***DRAKIÁDA***

SOUTĚŽIT BUDEME

V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

 ORIGINÁL– nejhezčí ručně vyrobený drak.

KOSMONAUT– drak s nejvyšším doletem.

VYTRVALEC– drak, který se ve vzduchu udrží nejdéle.

RAKETA– drak, který nejrychleji vzlétne.

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ – MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V pátek 13. září proběhlo cvičení v přírodě zaměřené na zvládání situací při mimořádných událostech. Děti si ve věkově smíšených skupinách vyzkoušely, jak se chovat při požáru, při bouřce, jak přenést zraněné a ošetřit drobná poranění, jak přivolat záchrannou službu k různým událostem.

***

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

*****

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

JSME ZAPOJENI…

Název projektu: Šablony II -ZŠ  Pstruží
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010778
Realizace projektu: Říjen 2018 – Září 2020
Realizátor projektu: Základní škola Pstruží
Celkové plánované výdaje: 1.028.147,- Kč

 

Projekt šablony ZŠ Pstruží je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků cílené na metody kritického myšlení. Umožní personální podporu školního asistenta u dětí ohrožených školním neúspěchem a financování projektových dnů v základní škole, mateřské škole a školní družině.

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN, VYSVĚDČENÍ

     VÝUKA VE DNECH OD PONDĚLÍ 24. 6. 2019 DO STŘEDY 26. 6. 2019 VČETNĚ KONČÍ PRO VŠECHNY TŘÍDY V 11,35 HOD. VE ČTVRTEK PLÁNUJEME NÁVRAT Z U6 KOLEM 13,00 HOD. 

 

     V PÁTEK 28. 6. 2019 SLAVNOSTNĚ UKONČÍME ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ A ROZLOUČÍME SE SE ŽÁKY 5. TŘÍDY. DĚTI V TENTO DEN KONČÍ V 9,00 HOD. 

DRAVCI

Atletický trojboj

Letošní ročník atletické soutěže se konal ve středu 12. června a pořádala jej ZŠ Čeladná. Dětem a jejich snaze přálo krásné slunečné počasí a o skvělé výkony nebyla nouze ani v našem dětském týmu!

 

Oliver Kašing – 1. místo

Bára Pešatová – 2. místo

Adéla Šigutová – 3. místo

 

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Cesta do pohádky

Děti popřály maminkám k jejich svátku


Tělocvična naší školy se ve čtvrtek 16. května zaplnila k prasknutí zvědavými rodiči. Děti spolu se svými učitelkami připravily pásmo, kterým všem maminkám poděkovaly a popřály vše nejlepší. „Milé maminky, máme vás rádi na každý pád, takže každopádně,“ recitovaly děti a na nejedné tváři se objevily slzy dojetí.
Se svou básničkou vystoupily nejmenší děti. Ty větší hrály na hudební nástroj, tančily, zpívaly i recitovaly. Zdatní hoši si nacvičili náročnou cvičební sestavu a dívky tančily se stuhami. Všechny rozesmálo vystoupení školních pirátů. Na závěr děti rozdaly maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky. Nechybělo sladké pohoštění a výborná nálada.

VELIKONOCE NA VALAŠSKU

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Na základě žádostí zákonných zástupců dětí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem podle ustanovení §46 odst.1, §165 odst.2, písmena e) a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla takto:

 

K základnímu vzdělávání jsou do Základní školy Pstruží 104

od 1. 9. 2019 přijaty děti s registračními čísly:

 

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15,Z16

***POZVÁNKA***

***LOUTNIČKA***

Úterý 19. 3. 2019 patřilo malým pěvcům a pěvkyním. Soutěže, která se konala již tradičně na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí se zúčastnila i naše čtyři pstružovská děvčata:

Libuše Macurová – píseň Podzimní foukání

Margaréta Glembková – píseň Aj synku, synečku

Matylda Kubiczková – píseň Chodí synek po maštali

Anežka Foldynová – píseň Co jste moje nožičky dělaly.

 

Konkurence byla velmi bohatá a práce poroty tak dosti nelehká, proto byl nakonec odměněn zcela každý a kromě diplomu si děti odnesly také sladkou maličkost.

VŠEM DĚVČATŮM GRATULUJEME ZA NÁDHERNÁ 1. MÍSTA!

***MÁME STŘÍBRO***

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 vyrazili žáci ZŠ a MŠ Pstruží na turnaj ve vybíjené, který se konal na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Účastnilo se celkem 8 družstev, která byla rozdělena do dvou základních skupin. Skupina A – tým TGM A, Ostravice, Kunčice, ZŠ Komenského a skupina B – tým Metylovice, Janovice, TGM B, Pstruží. Naši žáci postoupili ze skupiny z krásného prvního místa do semifinále, kde se jim po porážce ZŠ Komenského otevřela přímá cesta do finále, kde se utkali s týmem TGM A. Díky své snaze a chuti hrát si vybojovali krásné druhé místo!

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Tým ZŠ a MŠ Pstruží: Libuše Macurová, Franta Pešat, Vojtěch Raška, Martin Strkač, Adam Otawa, Eve Benzie, Lukáš Vatral, Oliver Kašing, Tomáš Běčák, Antonín Kutálek, Vilém Kurka, Michael Matušák.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Oznamujeme, že z důvodu celodenní odstávky vody se vyhlašuje na den úterý 26. března 2019 volno ředitelky školy. 

Ve Pstruží 12. 3. 2019

***JIŽ BRZY***

***DĚKUJEME***

NAŠI SPONZOŘI:

Obecní úřad Pstruží, H-resort Kunčice pod Ondřejníkem, Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, Golf Čeladná Prosper Resort, Viktoria Elektro Svoboda, Chovatelská stanice Golden Vitality, DM drogerie, Z. M. Saddlery – kožedělná výroba, Restaurace Vlčárna, Fyzio Beskyd, Rozmarýnka obchůdek pro zdraví, Hračkářství U Renáty, Ramaz, Květinářství Švrčinová, Pneuservis Poloch, paní Radmila Závodná s manželem, pan Libor Uher, pan Jakub Mrkva, manželé De Vine, Raškovi, Žídkovi, Závodní, Němcovi, Kašingovi, Chýlkovi, Janků, Lukešovi, Foldynovi, Šebestovi, Polcarovi, Čaplyginovi, Platošovi, Běčákovi, Bílkovi, Cvikovi, Martínkovi, Kurkovi, Frysčákovi, Onderkovi, Šigutovi, Klímovi, Hořínkovi, Tomiovi, Adámkovi

VŠEM SPONZORŮM MOC DĚKUJEME

ZA PODPORU PŘI ORGANIZACI

10. ŠKOLNÍHO PLESU!

***PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY***

KARNEVAL

LYŽAŘSKÝ KURZ 21. 2. – 25. 2.

***SRDEČNĚ ZVEME***

***SRDEČNĚ ZVEME***

***

***

VÁNOCE NA DĚDINĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

BYL U NÁS MIKULÁŠ

MEDOVÉ ODPOLEDNE SE POVEDLO…

Vánoční dílny – středa 28. 11. 2018

Tvoření žáků 4. třídy

Tvoření žáků 5. třídy – Sněhuláci, kromě jiného…

FLORBALOVÁ STŘEDA

Přichystaná tělocvična Základní školy TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí přivítala ve středu 14. listopadu nadšence florbalu. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev, která si poměřila své síly v několika vzájemných zápasech. Naši školu reprezentovali letos nejen chlapci, ale také dívky. Dohromady tak tvořili skvělý smíšený tým, který nastoupil s úsměvem a odhodláním. Svým soupeřům rozhodně nic nedarovali a my vyučující spolu s dětským pstružovským „fan clubem“ byli svědky hned několika krásných gólů a výher! Výsledkem bylo krásné 5. místo, které jsme oslavili sladkou odměnou.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se opět za rok!

URČITĚ NEPŘEHLÉDNĚTE…

Maminky, tatínci, babičky, dědečkové a příznivci tradic, přijďte se svými dětmi či vnoučaty a vyrobte si adventní věnec, voskové svíčky a další vánoční výzdobu.

NÁVŠTĚVA MUZEA NOVOJIČÍNSKA – PÁ 2. 11.

DRUŽINOVÉ RECYKLOHRANÍ

Děti i v tomto školním roce plní dané úkoly, za které je čekají odměny v podobě hraček. Tentokrát tvořily plakáty na třídění odpadu.

A že jim to šlo pěkně od ruky a s úsměvem.

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 28. ŘÍJEN…

NĚCO MÁLO Z OSLAV 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

MÍSTO MRAKŮ, NEBE PLNÉ DRAKŮ

Pouštění draků k podzimu bezesporu patří, a tak jsme pro naše děti již uspořádali tradiční Drakiádu. Nad Pstružím se tak ve čtvrtek 27. října 2018 proháněla spousta veselých, koupených, ale i ručně vyrobených dráčků. Drobné ceny si odnášeli například majitelé draka, který létal nejvýš, nejdéle, ale také ti, kteří byli s drakem co nejlépe sladěni svým oděvem. Zkrátka však nepřišly ani ostatní děti, jejichž snahu ocenily paní učitelky sladkostmi. Díky hezkému počasí a dobré náladě všech se akce podařila a my se těšíme na další.

UČÍME SE V PŘÍRODĚ

PŘESPOLNÍ BĚH – 18. 9. 2018

Během podzimních měsíců je již zvykem pořádat závody v přespolních bězích. Jednoho takového se 18. září 2018 zúčastnili také naši žáci, a to na fotbalovém hřišti na Ostravici. Tento rok nám přálo počasí a závodníky doprovázelo na startu sluníčko. Naši školu zde reprezentovali tito žáci:

Všichni zúčastnění doběhli do cíle sice bez umístění, avšak s úsměvem a pocitem, že dokázali zvládnout náročnou trať. Všem tak děkujeme za reprezentaci školy!

 

SK Stolní tenis Pstruží, …

…opět zahajuje trénink stolního tenisu pro mládež. A to každé úterý od 18. září 2018 v tělocvičně ZŠ Pstruží od 16,00 do 17,00 hodin (mimo prázdnin a svátků). Podle počtu dětí, může být upraven.

V letošní sezoně bude připraven – Inteligentní simulátor nahrazující protihráče. Ideální partner pro trénink, který nezkazí ani jeden míček. Tréninkem s tímto robotem půjde vaše výkonnost rapidně nahoru. Robopong 2040 je robot pro trénink hráčů všech úrovní, ideální pro první krůčky dětí.

Kontakt: 724 073 937

URČITĚ NEPŘEHLÉDNĚTE…

DĚTEM NABÍZÍME TYTO…

PRO ZVĚTŠENÍ STAČÍ ROZKLIKNOUT.

 

Už se to blíží…

… a je třeba oprášit, vyrobit či koupit draky a vyrazit na DRAKIÁDU, kde budeme opět soutěžit v následujících kategoriích:

 1. KRASAVEC – nejhezčí ručně vyrobený drak.
 2. KOSMONAUT – drak s nejvyšším doletem.
 3. VYTRVALEC – drak, který se ve vzduchu udrží nejdéle.
 4. UNIKÁT – nejoriginálnější drak.
 5. SPRINTER – drak, který nejrychleji vzlétne.

 A nově kategorie DRAKONOŠ A DRAK – nejlépe sladěná dvojice.

Na toto odpoledně připravila obec Pstruží občerstvení v podobě PLACKOVÝCH HODŮ.

 

Na všechny se  moc těšíme!

PRVŇÁČCI HRÁLI POHÁDKU

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAHÁJEN

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Zahájení školního roku proběhne za hezkého počasí před budovou školy, sraz v 8,00 hod., ukončení programu v 9,00 hod.

Naši noví prvňáčci se přijdou představit i s aktovkou.

Na všechny žáky se těšíme!

Důležité informace:

 • Ve školní jídelně je nutné co nejdříve přihlásit žáky, kteří se budou stravovat. Potřebujeme znát zájemce  o obědy i svačiny již od úterý 4. 9.
 • Rovněž prosíme o vyplnění přihlášek do školní družiny, které žáci obdrží v pondělí 3. 9.
 • Ve dnech 4. 9. až 7. 9. končí vyučování v 11. 35 hod. Děti, které obědvají, čekají na oběd do 12.00 hod. Ostatní děti odcházejí domů nebo do školní družiny.

VZPOMÍNKA NA SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

VŠEM DĚTEM A JEJICH RODIČŮM PŘEJEME…

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ NÁDHERNÝCH ZÁŽITKŮ…

ŠKOLNÍ VÝLET

KOPŘIVNICE – JESKYNĚ V TEPLICÍCH NAD BEČVOU – HRANICKÁ PROPAST

DRUŽINA U KONÍČKŮ

V pondělí 25. června vyrazila školní družina na návštěvu za koníky. Cílem byl Prosper Horse Ranch v obci Čeladná. Paní vychovatelky zopakovaly dětem bezpečnost u koní a přichystaly děti na projížďku. Nezapomněli jsme ani na přilbu, která je neodmyslitelnou součástí každého žokeje. Poté děti nedočkavě stály v řadě a čekaly na svezení. Některé se naopak obávaly, protože na koníku jely poprvé, nakonec však svůj strach všichni překonali a dojížděli s úžasným pocitem a úsměvem na tváři. Některé děti přinesly koníčkům také dobroty, které jim moc chutnaly.

4. TŘÍDA NA SOLÁRCE

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN A VYSVĚDČENÍ

Od pondělí 25. června 2018 končí všem žákům školy vyučování v 11,35 hod. Žáci 4. a 5. třídy, kteří chodí na oběd, čekají ve školní družině a na oběd jdou v 12,10 hod., poté odcházejí domů (zpět do ŠD).

Školní rok 2017/2018 končí v pátek 29. června 2018 v 9,00 hod. slavnostním předáním vysvědčení. 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PROSÍME RODIČE  O KONTROLU ÚČTU SVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

DĚKUJEME!

 

ATLETICKÝ TROJBOJ

I v letošním školním roce se ve čtvrtek 14. června zúčastnilo 10 vybraných sportovců naší školy tradičního atletického trojboje. Soutěž, které se účastnilo celkem 9 škol, se konala na novém víceúčelovém sportovním hřišti za Základní školou T. G. Masaryka. Děvčata a chlapci z 1. – 5. tříd, si své atletické dovednosti prověřili ve třech disciplínách, a to v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Výkony všech byly po zásluze odměněny a tři nejlepší z každé kategorie získali diplom a věcné ceny. Ze ZŠ a MŠ Pstruží dosáhli nejlepších výkonů tito žáci:

Julie Drnovská – 1. místo v kategorii dívek 1. ročníků

Oliver Kašing – 1. místo v kategorii chlapců 4. ročníků

Všem našim atletům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

VYPOUŠTĚNÍ RYB DO ČELADENKY

KOUZELNÍCI KELLNEROVI

DEN DĚTÍ A VYPOUŠTĚNÍ RYBÍHO PLŮDKU

Zítra 1. 6. 2018 ke DNI DĚTÍ pořádáme turistický výlet spojený s vypouštěním rybího plůdku do řeky Čeladenky. Více informací zde: DEN DĚTÍ

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ÚTERÝ 12. ČERVNA, 16,00 HOD., 1. TŘÍDA

ROBOTÍCI ČTVRŤÁKŮ

Znáte knížku Miloše Kratochvíla Hloupežníci? Že ne? To je škoda. My čtvrťáci jsme si ji přečetli a kromě spousty hezkého povídání na téma „svědomí“, jsme se také pustili do soutěžení ve výrobě robotíků, tak jak to dělal tatínek Matyáše z této knížky. Ten vyráběl robotíky proto, aby byli různě užiteční. Vyrobil například hlídacího robotíka, který by měl po zaslechnutí neslušného slova zvonit budíkovým břichem. A tak jsme vyráběli i my a dopadli jsme takto:

 1. místo – Oliver Kašing – Robotík Dropík – povoláním voják
 2. místo – Michael Matušák – Robo-Farmář Karlík, který pomáhá krmit domácí zvířata
 3. místo – Eve Benzie – Robotíci Barbra a Kevin pracující v kuchyni

DĚTSKÝ DEN

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

OSLAVY U POMNÍKU

PLAVECKÝ KURZ ANEB JAKO RYBY VE VODĚ

Celý květen již tradičně jezdila naše škola do Frýdku–Místku na kurz plavání. Někteří se pod odborným dohledem zkušených instruktorů učili teprve základy, jiní už se ve vodě dokonale orientovali a potřebovali jen dopilovat některé plavecké styly. Všichni se naučili vnímat vodu jako přirozený prostor pro pohybovou aktivitu a určitě své nové dovednosti využijí v nadcházejícím létě.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Pozor na změnu při zadávání více strávníků.

UPOZORNĚNÍ

V části KONTAKTY bylo aktualizováno číslo datové schránky.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

V PONDĚLÍ 7. 5. 2018 MAJÍ DĚTI DALŠÍ LEKCI PLAVÁNÍ. ODJEZD OD ŠKOLY V 7,45 HOD. DĚTI, KTERÉ NEPLAVOU TENTOKRÁT JEDOU NA BAZÉN SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI (S SEBOU KNIHU, BLOK, PASTELKY, ZKRÁTKA NĚCO PRO ZÁBAVU).

KROUŽEK ŠITÍ

Kroužek šití u nás děvčata navštěvují ráda.

POHLED DO VESMÍRU aneb na návštěvě PLANETÁRIA

Máte rádi pohled na hvězdné nebe? My jsme si ho krásně užívali v Planetáriu Ostrava. Nad našimi hlavami vykouzlili umělou, ale krásnou oblohu, která se otáčela všemi možnými směry. Proto jsme mohli vidět západy a východy nebeských těles v krátkém čase, podívat se, jaká souhvězdí vidí třeba lidé v Austrálii, nebo obdivovat hvězdnou mytologii.

Poutavý výklad a příjemná hudba způsobily, že jsme se alespoň na chvíli stali součástí nekonečného vesmíru. Díky speciální technologii jsme zažili simulovaný let vesmírem a zblízka jsme pozorovali planety.

Program dále pokračoval krátkým filmem Život stromů, kdy beruška Dolores s kamarády Mikem a Tonym měli natočit video o tom, jak rostou stromy, odkud přijímají živiny a proč jsou vlastně zelené rostliny užitečné pro všechny živé organismy na Zemi.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY DĚTI ZVLÁDLY

Říká se, že každý začátek je těžký… Nemusí tomu tak být docela, když se na něj dobře připravíme a děti k zápisu do první třídy, ke svému novému začátku, připraveny byly. I tak jsme se snažili, aby byl zápis v naší škole dětem i jejich rodičům co nejvíce příjemný.

Budoucí prvňáčky vítaly a v úvodu provázely postavy z večerníčku Bob a Bobek. Dle jejich instrukcí děti házely míčkem, skákaly po jedné noze, přecházely po čáře a poté již uvolněné přicházely k paní učitelce, která vedla celý zápis. Děti úspěšně procházely úkoly zaměřenými na grafomotoriku, kresbu, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, základní matematické představy, sociální dovednosti, práceschopnost, pozornost, v neposlední řadě na sebeobsluhu a samostatnost.

Za vynaložené úsilí dostaly vlastnoručně vyrobené dárečky žáků naší školy, ale i dárečky od sponzorů a domů odcházely s příjemným pocitem, že to zvládly. Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme!

ZMĚNA WEBU – ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče, paní Alena Černiaková, vedoucí školní jídelny, vás touto cestou upozorňuje na spuštění nového webu www.mujscolarest.cz v týdnu od 23. 4. do 27. 4. 2018. Poté starý web přestane fungovat. Tištěný informační materiál je k dispozici ve školní jídelně, ke stažení zde: novy-web-scolarest_prechod-ze-stareho-webu

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DĚTI

V PÁTEK 6. DUBNA 2018 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ VE 14,30 HOD. 

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

VŠEM PŘEJEME…

VELIKONOČNÍ DÍLNY

V pátek 23. března proběhly na naší škole již tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNY, kde si rodiče s dětmi mohli vybrat z pestré nabídky činností – zdobení vyfouknutých vajíček bavlnkou, výroba papírových velikonočních dekorací, výroba pampelišek a beránků z vlny, pletení březových věnců apod. Rovněž všichni mohli posedět u kávy, čaje a výborných zákusků paní Bialoňové.

VELIKONOCE V UMĚNÍ

Ve čtvrtek 22. 3. proběhl u žáků 4. a 5. třídy výukový program o významu Velikonoc s paní Málkovou.

RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Pokud vám termín zápisu ze závažných důvodů nevyhovuje,

kontaktujte nás na tel. čísle 558 677 121.

LOUTNIČKA aneb PÍSNIČKOVÉ DOPOLEDNE

V úterý 20. března se na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí konala tradiční soutěž ve zpěvu lidových písní „Loutnička“. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií, ve kterých nás reprezentovaly Libuše Macurová, Margaréta Glembková, Matylda Kubiczková, Marie Karásková a Anežka Foldynová. Nechyběla zde spousta přesvědčivých vystoupení a nádherných hlasů, které sklidily veliký potlesk a obdiv nejen poroty, ale i spolužáků. Celé písničkové dopoledne tak provázela příjemná atmosféra plná dětských úsměvů z dosáhnutí úspěchů v podobě diplomů. A jak si vedly naše holky?

Anežka Foldynová získala ve 3. kategorii 1. místo,

Marie Karásková získala ve 3. kategorii 2. místo,

Matylda Kubiczková získala ve 2. kategorii 1. místo,

Margaréta Glembková získala ve 2. kategorii 2. místo,

Libuše Macurová získala ve 2. kategorii 2. místo.

Blahopřejeme oceněným a děkujeme za pohlazení písničkou!

VYBÍJENÁ

Ve čtvrtek 15. března 2018 se naši žáci zúčastnili turnaje ve vybíjené, který se konal na Základní škole T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí. Celkem se zúčastnilo devět družstev. Nechyběla zde správná sportovní atmosféra, zábava a fanoušci. Naše děti nastoupily proti silným soupeřům s úsměvem na rtech a spolu s odhodláním si vybojovaly krásné 7. místo.

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME

KARNEVAL

JEŠTĚ PÁR FOTEČEK Z MUZIKOTERAPIE

Vzpomínka na návštěvu v rámci projektu EDISON

BUĎME KAMARÁDI – MUZIKOTERAPIE

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SPONZOROVALI NÁŠ ŠKOLNÍ PLES…

Obec Pstruží, STK Frýdek-Místek, manželé Onderkovi, Fyzio Beskyd, Prosper Golf Resort Čeladná, manželé Němcovi, Taneční klub Antonio, manželé Tylečkovi, PAN Libor Uher, manželé Jurokovi, manželé Raškoví, pan Jakub Mrkva, SKI areál Opálená, manželé Kolesovi, PEANDRE s.r.o. H-resort, manželé Vítovi, manželé Kašingovi, restaurace Imrvére, restaurace Vlčárna, Beskydský pivovárek Ostravice, manželé Krestovi, paní Gabriela Hallová – Chovatelská stanice Golden Vitality, paní Romana Běčáková, Elektro Victoria – Euronics, palivové dřevo pan Běčák, manželé Suarezovi, paní Renata Kopecká, obchůdek Daneli, Rozmarýnka – obchůdek pro zdraví, Lolo – kreativní šití, kadeřnictví Radka Venglářová, Duda Papír, drogerie VS COLOR, G+V Elektro Trading s.r.o., paní Šišková, paní Urbanová, manželé Stiskalovi, manželé Kučerovi, paní Hana Janků, manželé Závodní, manželé Šigutovi, manželé Benešovi.

Dále děkujeme všem rodičům, kteří podpořili náš ples finančním příspěvkem!

DĚTI, POZOR! KARNEVAL JE TADY…

PROJEKT EDISON

S téměř celým světem jsme se tento týden setkali v rámci projektu EDISON. Svou zemi a kulturu nám představily dívky Ma, Isabela a Teona z Číny, Brazílie a Gruzie.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DĚTI

Z DŮVODU VYSOKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ JE DĚTSKÝ KARNEVAL V TERMÍNU 8. 2. ZRUŠEN.

Nový termín oznámíme včas.

Děkujeme za pochopení.

A ještě jednou lyžování…

Spostu foteček z lyžování  najdete ke stažení zde:

https://ulozto.cz/!JGCUGMJ954FK/lk-opalena-2018-zip

Recitační soutěž – středa 31. 1.

Umístění v jednotlivých kategoriích:

 1. kategorie – 1. místo Augustýn Glembek, 2. místo – Julie Drnovská, 3. místo – Kristýna Nela Běčáková
 2. kategorie – 1. místo Adéla Žídková, 2. místo – Jolana Janků a Matylda Kubiczková, 3. místo – Dominik Bialoň a Libuše Macurová
 3. kategorie – 1. místo Anežka Foldynová, 2. místo – Marie Karásková a Michael Matušák, 3. místo – Dominika Lukešová

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 26. 1. 2018

SKVĚLÝ A RYCHLÝ ZÁVOD… VYHODNOCENÍ… ŠŤASTNÍ MALÍ LYŽAŘI…

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 26. 1. 2018

DEN PÁTÝ… DEN POSLEDNÍ… POSLEDNÍ ROZCVIČKA…

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ

NAŠE DĚTI MŮŽETE VIDĚT I ZDE:

 

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 25. 1. 2018

DEN ČTVRTÝ… DĚTI LYŽUJÍ BEZ LYŽÍ… PANÍ UČITELKY S VYPĚTÍM VŠECH SIL VYŠLÁPLY SVAH, ABY POŘÍDILY PÁR FOTOGRAFIÍ…

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 24. 1. 2018

DNES NAŠI MALÍ LYŽAŘI POKOŘILI ÚPLNĚ CELOU SJEZDOVKU… DEN TŘETÍ… PARÁDA…

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ 23. 1. 2018

DNES BEZ SLUNÍČKA… ALE STÁLE S ÚSMĚVEM…

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 22. 1. 2018

JEŠTĚ NĚKOLIK FOTEČEK Z PRVNÍHO DNE…

 

LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 22. 1. 2018

TRÉNINK ZAČAL S ÚSMĚVEM I SE SLUNÍČKEM… DEN PRVNÍ…

BUĎME KAMARÁDI

Žáci naší školy si užili 60 minut naplněných poučením, ale i zábavou v programu nesoucí název „Buďme kamarádi“. Cílem tohoto programu bylo žáky seznámit se životem postižených lidí. Žákům ihned na začátku bylo vysvětleno, jaká postižení lidé vůbec mohou mít a poté se dozvídali o jednotlivých handicapech.
Děti si vyzkoušely jízdu na vozíku a psaní nohou. Velmi zajímavé aktivity na děti čekaly v části zabývající se zrakovým postižením. Děti si vyzkoušely chůzi s bílou holí a hlavně se naučily, jak pomoct nevidomému člověku například s přecházením ulice. Připravena byla stanoviště s různými aktivitami – omalovánky pro nevidomé, Braillovo písmo, skládání kostiček se zavázanýma očima, hmatové pexeso či psaní na Pichtově psacím stroji. Při seznámení se sluchovým postižením se žáci dozvěděli, že existuje znaková řeč. Program se všem dětem i nám moc líbil a věříme, že podobný program na naší škole přivítáme velmi brzy.

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME

Vám všem…

Pohádka, zpívání, dárečky… zkrátka vánoční nálada…

VOLNO ŘEDITELKY ŠKOLY

V PÁTEK 22. PROSINCE 2017 JE VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Naši prvňáčci mají za sebou celé tři měsíce povinné školní docházky, za kterými je skryta spousta píle a veliká snaha naučit se novým poznatkům. Proto na konci listopadu nastal ten pravý čas pro předání Slabikářů. Této milé činnosti se ujali starší spolužáci ze čtvrté třídy, kteří s nadšením pasovali všech třináct prvňáčků do “Řádu čtenářského”, předali vlastnoručně vyrobené záložky i již zmíněné – tolik očekávané Slabikáře. Nechyběla také “třešnička na dortu” v podobě malého občerstvení, které tyto slavnostní chvíle jen podtrhlo. Našim malým čtenářům přejeme mnoho dalších pokroků a krásných zážitků s knihou nejen na půdě naší školy.

MIK, MIKU, MIKULÁŠ

V úterý 5. prosince se v naší základní a mateřské škole rozřinčely řetězy. Přišla k nám totiž vzácná návštěva – Mikuláš s andělem a čertem. Navštívili všechny třídy od 1. do 5. ročníku, z nichž každá posléze vystoupila s básničkou či písničkou. I těm pár nezbedníkům se tak dostalo andělského odpuštění i pochvaly. Všichni zúčastnění dostali rovněž sladkou odměnu a slíbili Mikulášovi, že budou zase celý rok hodní. Ti odvážnější si na rozloučenou pohladili také čertův ocas pro, jak se říká z pekla štěstí. 😊

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

S platností od 1. ledna 2018 se zvyšuje cena svačiny o 3,- Kč a rovněž i cena obědu o 3,- Kč.

MLÉKO DO ŠKOL

Nově, v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL, mají děti v naší škole možnost si vzít při svačince krabičku s neochuceným mlékem. Záleží jen na dítěti, zda tuto nabídku využije.

Florbalové utkání – úterý 14. 11. 2017

Lampionový průvod a strašidelné nocování – úterý 24. 10. 2017

Jaké je to ve škole, když skončí vyučování? To jsme si společně s dětmi vyzkoušeli z 24. na 25. října. A tak jsme se krátce po 18 hodině sešli rovněž ve třídách a připravili si své místečko na spaní. Jakmile se děti převlékly do nejrůznějších kostýmů – duchů, kostlivců, čarodějnic a jiných strašidel, mohla vypuknout večerní zábava! Vše začalo halloweenskou diskotékou a soutěžemi o nejlepší tanečníky. Posléze následovala spousta zábavných her a stanovišť, na kterých děti poměřily své síly v prolézání pavučinou, lovu rybiček či foukání duchů. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni sladkou odměnou a koukáním na pohádky ze svých spacáků. Ráno kolem 7. hodiny jsme se již všichni probouzeli a těšili se na návštěvu kina. Všichni nocování ve škole brali jako velké dobrodružství a těší se na další podobnou akci.

Go fly a kite!

Go fly a kite!

Toto rozhodně není vhodné spojení pro naši sice pozdní, ale zato vydařenou tradiční akci.

V přípravné fázi si mohli naši borci v pátek 6. října pochutnat na bramborových plackách, s nadšením připravovaných zástupci „Starších“ z  obce Pstruží, kterým patří velké poděkování.  Po odvolání letů z důvodu nevhodných letových podmínek a po zhlédnutí přípravy konkurence, zbyla ještě trocha času na zdokonalení modelů.

Původní plán vypouštění draků na úpatí Ondřejníku sice kvůli nevhodnému počasí nevyšel, ale čekání na příznivé podmínky se vyplatilo.

Využili jsme hřejivé paprsky babího léta a dokonce mírně větrné ovzduší a ve středu 18. října uskutečnili velké dračí klání. Soupeřilo se v pěti kategoriích a nutno říci, že se všichni usilovně snažili uspět. Dokonce i ti, kteří draka nevlastnili. Týmová práce se určitě cení!

Nakonec byli všichni „vylétáni“, snad spokojeni, odměněni. Někteří sklidili i cenu navíc, dlužno říci, že úkol poroty byl nelehký.

Na závěr zbývá poděkovat majitelům louky, která byla skvělým leteckým areálem, přestože jeden drak uvíznul a jiný byl rozcupován. Děkujeme.

DOPOLEDNÍ POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Ve středu 18. října 2017 půjdeme s dětmi během dopoledne pouštět draky.

Budeme soutěžit v těchto kategoriích:

 1. KRASAVEC – nejhezčí ručně vyrobený drak.
 2. KOSMONAUT – drak s nejvyšším doletem.
 3. VYTRVALEC – drak, který se ve vzduchu udrží nejdéle.
 4. UNIKÁT – nejoriginálnější drak.
 5. SPRINTER – drak, který nejrychleji vzlétne.

Dopravní kurz 4. třídy

Žáci 4. ročníku úspěšně zahájili dopravní kurz. Tento týden absolvovali lekci ve škole i na dopravním hřišti ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Drakiáda

Kvůli nevlídnému počasí a promáčené louce se DRAKIÁDA pro děti uskuteční během jednoho dopoledne příští týden. Včas den upřesníme.

 

GRATULUJEME!

V okresním kole přespolního běhu v Jablunkově získal krásné TŘETÍ místo žák první třídy NICOLAS VACH. Gratulujeme!

Sportovní dopoledne – středa 27. 9. 2017

Procházka přírodou, dobrá nálada, plnění rozmanitých úkolů, rébusů, kvízů…

 

Přespolní běh – Ostravice – úterý 26. 9. 2017

Chválíme všechny zúčastněné děti a gratulujeme vítězům.

 1. místo – Nicolas Vach (1. třída), 2. místo – Bára Pešatová (1. třída), 3. místo – František Pešat (3. třída), 1. místo – Oliver Kašing (4. třída).

Ředitelské volno – pátek 29. 9. 2017

V pátek 29. září 2017 je vyhlášeno volno ředitelky školy.

Cvičení v přírodě – středa 27. 9. 2017

Ve středu 27. září 2017 děti čeká cvičení v přírodě. S sebou sportovní oblečení a obutí, pokrývku hlavy, pláštěnku, kapesníky, pití, něco na zub. Za nepříznivého počasí (déšť) se cvičení nekoná. Vyučování končí ve 12,00 hod.

Přivítání školního roku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

RECYKLOHRANÍ

Výjezdní výukový program RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT nám dnes, ve čtvrtek 14. září 2017, ukázal, jakou cestu mají již použité věci vložené do správných kontejnerů a jak se dají opět využít.

Přivítání školního roku

V pátek 8. září jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Děti se zúčastnily programu Přivítání školního roku a užily si ukázku výuky ve staré škole, poznávaly tehdejší školní pomůcky v kabinetu pana učitele, prohlédly si oživené expozice s výkladem tetičky, mlynáře a kováře a ochutnaly valašskou svačinku.

Program se dětem líbil a už se těší na další.

Cestovatelské kreslení s Adolfem Dudkem – čtvrtek 29. 6.

Páťáci na Skalce a Solárce – úterý 27. 6.

Fotbalový turnaj

V pátek 23.6. se konal v rámci Frýdlantských sportovních her turnaj škol ve fotbale. Děti se mohly těšit na dobře upravené hřiště a také na počasí, které přálo. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů. Kromě naší školy také ZŠ Ostravice, ZŠ Raškovice a po dvou týmech měli místní školy T.G.Masaryka a Komenského. Více než o výsledek nám šlo o zábavu a proto jsme nominovali jako jediní také žačky Moniku Kouřilovou, Kláru Matouškovou a Dominiku Lukešovou, které si zaslouží obdiv za statečnost. Nakonec  5. místo bereme jako úspěch. Z vítězství se nakonec radoval tým „zelených“ ze ZŠ T.G.Masaryka. Dále školu reprezentovali Ludovít Leco, Kristián Švrčina, Jakub Jurok, Lukáš Holoubek, Kryštof Karásek, Adam Platoš, Jan Vatral, Onřej Běčák, Janků Vojtěch a z pozice trenéra Josef Pergler.

Vzpomínka na Den dětí – Pátek 2. června

Školní výlet – Lysá hora – Čtvrtek 15. června

Společně na Lysou

To je název projektu, který má za úkol získat co nejvíce školních dětí pro zdravý pohyb a přirozený pobyt v přírodě. Tak jsme 15. 6. 2017 vyrazili také. Na zádech batohy, na rtech písnička a hurááá na Ostravici.  Tam se nás ujali zkušení lektoři, jejichž úkolem bylo nás dovést na královnu Beskyd – Lysou horu. Nebyla to jen cesta na kopec, ale i cesta za poznáním. První zastávka byla u přírodní památky Peřeje, kde jsme byli seznámeni s chráněnými a ohroženými druhy živočichů, jež žijí v této lokalitě. Společně jsme poznávali stromy, keře, rostliny a nechyběl ani malý kvíz. Při poutavém vyprávění o medvědech, rysech a vlcích, kteří se zde vyskytují – se nám tajil dech. Nechyběla ani pověst O Ondrášovi v blízkosti přírodní památky Ondrášovy díry. Pak jsme konečně dosáhli vytouženého cíle. Ještě krátký film
na vrcholu, hromadné foto, pořádný oběd a pár upomínkových předmětů … a mise byla splněna! Unaveni, ale bohatší o krásné zážitky
a nové zkušenosti, jsme se skouleli do Malenovic a frr – autobusem ke škole!

 

Škola předškoláků – Úterý 13. června

Školní výlet

– 15.6. 2017 v rámci programu „ Společně na Lysou“
– sraz v 7.05 před školou, odjezd do FnO v 7.20, pak vlakem v 7.45 na Ostravici
– výstup na Lysou proběhne s průvodcem, plnění  zajímavých úkolů
– předpokládaný návrat kolem 16.hodiny, rodiče budou informováni  SMS o přesném času dojezdu
– s sebou – svačinu, oběd, pití, pevnou sportovní obuv, sportovní oblečení, pokrývku hlavy, pláštěnku, batoh,
70,- Kč na dopravu + průvodce

Den dětí a smažení vaječiny

Děti, vše nejlepší, nejkrásnější … k vašemu svátku! 🙂

Návštěva HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

V úterý 30. května jsme navštívili HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE v Ostravě.

Děti se již dříve v rámci projektu HASÍK dozvěděly, jak oheň může být nebezpečný, jak se mají při požáru chovat, jak se před požárem chránit.

Tentokrát nás hasiči provedli celým areálem, představili nám svou práci a veškerou techniku.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018

Vzhledem k omezené kapacitě MŠ jsme přijali podle stanovených kritérií děti zapsané pod evidenčními čísly.

Přijímáme:

MŠ1, MŠ2, MŠ3, MŠ4,MŠ5, MŠ6, MŠ7, MŠ8, MŠ9, MŠ10, MŠ11, MŠ12, MŠ13, MŠ14, MŠ15, MŠ16, MŠ20, MŠ21

Nepřijímáme:

MŠ17, MŠ18, MŠ19, MŠ22

Rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče u ved. učitelky MŠ.

Fotogalerie: Nocování ve škole 18. 5. 17

Večer pod hvězdami

Zveme všechny žáky naší školy na Večer pod hvězdami aneb nocování ve škole. Veškeré informace naleznete v plakátku níže.

Den maminek

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, strýčky, tety, babičky a vůbec celé rodiny a známé našich žáku na akci věnovanou maminkám, kde vám děti předvedou, co si si se svou třídou pro vás připravily.

Budeme se těšit v úterý 16. 5. od 16:00 h v tělocvičně ZŠ Pstruží.

Plavecký výcvik – rozvrh a bezpečnostní pokyny

Velikonoce ve 4. třídě

Rozhodnutí o přijetí

Na základě žádostí zákonných zástupců dětí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem podle ustanovení §46 odst.1, §165 odst.2, písmena e) a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla takto:

K základnímu vzdělávání jsou do Základní školy Pstruží 104 od 1. 9. 2017 přijaty děti s registračními čísly:

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15,Z16.

 

Mgr. Radmila Závodná

Fotogalerie: Zápis prvňáčků

Fotogalerie: Recitační soutěž 31. 3. 17

Fotky: Loutnička (školní kolo) 24. 3. 17

Fotky: Vybíjená (kategorie – smíšená) 16. 3. 17

Fotky: Vybíjená (kategorie – dívky) 15. 3. 17

Fotogalerie: Lyžařský kurz 20. 2. – 24. 2. 17

ZŠ Pstruží