Blog

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení skupiny do konce školního roku nelze měnit, je možné pouze jedno dítě v lavici. Nošení roušek je pro děti povinné ve společných prostorách školy, při skupinových aktivitách a aktivitách v přírodě nebo na hřišti. Při individuálních činnostech o nošení roušek rozhodne vyučující dané skupiny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Práci ve skupinách žáků škola zajistí v čase 7.30 h – 16.00 h. Výuka bude probíhat v době od 7.55 h do 11.35 h, poté se budou děti 1. a 2. ročníku moci účastnit zájmových aktivit max. do 16.00 h. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Výuku ve třídách povedou třídní učitelé.

Povinností zákonného zástupce je dodání čestného prohlášení o tom, že jejich děti ani nikdo z blízkých osob nepatří do rizikové skupiny. Toto čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. Žák je vyplněné předá při prvním vstupu do školy svému učiteli. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Při příchodu do školy dodržujte rozestupy 2 m.

Svačiny a pitný režim pro děti není zajištěn. Obědy budou v teplé podobě a jejich cena bude vyšší (informace o ceně budou dostupné do 25. 5. na webových stránkách školy).

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků Covid – 19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat podle upraveného rozvrhu hodin – bude žákům předán na začátku vyučování. Obsah vzdělávání vychází ze ŠVP školy.

Pro žáky, kteří se nebudou osobně účastnit výuky ve škole, bude nadále probíhat distanční výuka. Nepřítomnost žáků ve škole nebude mít vliv na závěrečné hodnocení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE: cestne_prohlaseni

 

No Comments Yet


Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ZŠ Pstruží