O ŠKOLE

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „TVOŘIVÁ ŠKOLA“

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní filosofie vzdělávacího programu školy

V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí změnu v organizaci výuky, tak i změnu metod jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz v programu je kladen na výchovné působení školy.

Základem je partnerský vtah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.

Velký důraz je kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní výuka. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale skutečně v průběhu vyučování používat.

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mino školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy

Mgr. Adam Zielina

602 721 997

zielina@zspstruzi.eu

Organizace školního roku
 Zahájení školního roku út 1. 9. 2020
 Podzimní prázdniny st 28. - pá 30. 10. 2020
 Vánoční prázdniny st 23. 12. 2020 - pá 1. 1. 2021
 Pololetní prázdniny pá 29. 1. 2021
 Jarní prázdniny po 1. 3. - pá 5. 3. 2021
 Velikonoční prázdniny čt 1. 4. a pá 2. 4. 2021
 Ukončení školního roku st 30. 6. 2021
Rodičovské schůzky

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

 Plenární schůze, třídní schůzky 8. 9. 2020 v 16,00 hodin v učebně 2. třídy
 Informace o prospěchu a chování 
 Informace o prospěchu a chování 
 Informace o prospěchu a chování 
Projekty

OVOCE DO ŠKOL

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Ovoce do škol – web


 

RECYKLOHRANÍ

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Recyklohraní – web


 

ZDRAVÉ ZUBY

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Zdravé zuby – web

Aktuálně

 • Ředitelské volno pro žáky ZŠ a přerušení provozu MŠ dne 1. 10. 2020

  Dne 1. 10. 2020 bude pro žáky ZŠ ředitelské volno a provoz MŠ bude v tento den přerušen, a to z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie. Vzhledem k epidemické situaci ani náhradní program není možný. Provoz základní a mateřské školy bude opět zahájen v pátek 2. 10. 2020.

  Přerušení provozu bylo předem projednáno se zřizovatelem.

  Děkujeme za pochopení.

 • Mimořádná opatření k nošení roušek od 10. 9.

  Z nařízení Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nošení roušek od 10. 9. 2020 do odvolání všem osobám ve vnitřních prostorách. Ve školách se toto nařízení vztahuje pouze na společné prostory (chodby, toalety, šatny). Žáci školy budou do budovy vcházet se zakrytými ústy a nosem rouškou, dále se budou řídit pokyny vyučujících. Žáci školy si budou nosit s sebou i náhradní roušku v sáčku. Prosíme rodiče a doprovod žáků školy, aby nevcházeli do budovy.

 • Organizace třídní schůzky 8. 9. 2020

  Třídní schůzka začne v učebně 2. třídy od 16,00 hodin pro všechny ročníky. Po krátkém společném setkání se rozejdeme do kmenových tříd.

 • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

  Vážení rodiče, milé děti, zdravíme vás po prázdninách.

  Výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 v 8,00 hod. a skončí po první vyučovací hodině v 8,45 hod.

  Za příznivého počasí se sejdeme společně před budovou školy. Pokud nám počasí přát nebude, uvítáme děti v kmenových třídách. Pouze rodiče prvňáčků doprovodí své děti do třídy, kde proběhne slavnostní přivítání. Prosíme rodiče prvňáčků, aby s ohledem na současnou situaci, vstupovali do budovy školy s rouškou.

  Budova školy se 1. 9. 2020 otevírá v 7,30 hod. Pro žáky 5. třídy bude otevřen zadní vchod u tělocvičny. Vstup do budovy je umožněn pouze rodičům dětí z 1. třídy.

  V úterý není pro žáky ZŠ v provozu školní jídelna a školní družina, je však nutné nahlásit odběr svačin a obědů třídním učitelkám na středu 2. 9. 2020.

  V prvním týdnu školního roku výuka končí následovně:

  • 1. třída – po 3. vyučovací hodině v 10,45 hod.
  • 2. – 5. třída – po 4. vyučovací hodině v 11,40 hod.

  Druhý týden vyučujeme dle rozvrhu, který žáci obdrží v úterý 1. 9. 2020.

  Školní družina zahajuje provoz ve středu 2. 9. 2020. Je možno přihlásit děti i do ranní družiny (6,30 – 7,45 hod.). Odpolední družina bude probíhat ve dvou odděleních do 16,00 hod. V den nástupu do školní družiny dítě odevzdá vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku se sdělením, v kolik hodin může dítě z družiny odejít, zda s doprovodem, nebo samo. Přihlášky děti dostanou první školní den.

  Řídíme se hygienickými pravidly, která byla nařízena od 1. 9 2020. Škola je vybavena dezinfekčními prostředky. Od vašich dětí před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti, chtěli bychom však apelovat na vaši zodpovědnost. Neposílejte děti do školy při jakémkoliv podezření na virové onemocnění. Dle současných pokynů z Ministerstva školství je užívání roušek ve škole nepovinné.

  V těchto dnech probíhá přestavba webových stránek, proto vás žádáme o shovívavost. Děkujeme.

 • UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ BUDE VYSVĚDČENÍ VYDÁVÁNO POUZE VE TŘÍDÁCH, SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PŘED ŠKOLOU SE KONAT NEBUDE. DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT PŘED ŠKOLOU V 9,00 HOD.

Fotogalerie
ZŠ Pstruží